‘Met een herijkte strategie willen wij nog beter aansluiten op de praktijk van onze leden’

‘Met een herijkte strategie willen wij nog beter aansluiten op de praktijk van onze leden’

Fanny

Eind vorig jaar hebben bestuur en directie van Energie van Utrecht de tijd genomen om de strategie te herijken. “We merken dat leden om ondersteuning vragen op een steeds breder palet van onderwerpen in de energietransitie”, zegt Fanny Claassen. “Met een nieuwe strategie gebaseerd op drie pijlers hopen wij als projectenbureau nog beter aan te sluiten op wat er speelt in het krachtenveld waar onze leden in de praktijk mee te maken hebben.”

De hechte contacten die in het afgelopen jaar zijn opgebouwd met belangrijke spelers in het veld als Energie Samen, andere regionale koepelcoöperaties en Provincie Utrecht stemmen Fanny Claassen, directeur van het projectbureau van Energie van Utrecht, gelukkig. “En hoewel ik graag de tijd zou hebben gehad om hen vaker persoonlijk te ontmoeten, ben ik ook heel blij met de goede band die we hebben met onze leden. Het is gewoon geweldig om te zien dat zoveel mensen zich met ons willen verbinden en Energie van Utrecht een warm hart toedragen”.

“Het is gewoon geweldig om te zien dat zoveel mensen Energie van Utrecht een warm hart toedragen”

Tegelijkertijd heeft Energie van Utrecht een bewogen eerste jaar achter de rug, is haar vervolg. “In de huidige praktijk van de energietransitie worden we dagelijks ingehaald door de actualiteit. Dit verlangt veel flexibiliteit van ons als organisatie. Wij voelen voortdurend de noodzaak om in verbinding te blijven met de omgeving waarin we acteren en met onze stakeholders. Maar hoe doe je dit en hoe gaan we verder? Om deze vragen te beantwoorden hebben het bestuur en de directie van Energie van Utrecht eind vorig jaar de tijd genomen om de strategie van het projectbureau door te ontwikkelen.”

Drie pijlers  

Leden vragen om ondersteuning op een steeds breder palet van onderwerpen in de energietransitie. En zij doen dat op verschillende manieren, geeft Fanny aan. “Sommige leden kiezen ervoor om eerst een stabiele basis te organiseren, bijvoorbeeld met woningverduurzaming en zon-op-dakprojecten. Andere leden zetten een stapje verder en onderzoeken innovatieve systemen zoals ‘lokaal voor lokaal’ of opslag in warmte of waterstof en weer anderen willen aan de slag met grote opwekprojecten op land. Als Energie van Utrecht willen wij er voor hen allemaal zijn.” 

In de nieuwe strategie levert Energie van Utrecht diensten die zijn gebaseerd op drie pijlers: slimme oplossingen, de warmtetransitie en opwek en beheer van elektriciteit

Om dit waar te kunnen maken, levert het Projectbureau Energie van Utrecht volgens de nieuwe strategie vanaf  2022 diensten die zijn gebaseerd op de volgende drie pijlers: slimme oplossingen, de warmtetransitie en opwek en beheer van elektriciteit. Fanny: “Voor iedere pijler stellen wij een werkgroep in om het onderwerp en de bijbehorende diensten goed te organiseren. We gaan bij leden en andere stakeholders te rade wat hun ambities zijn en wat ze daarbij van Energie van Utrecht verwachten. Ook willen we een goede fasering voor de operationalisatie van onze nieuwe activiteiten en diensten vaststellen. Bestuursleden van Energie van Utrecht zijn trekker van de verschillende werkgroepen.”

Slimme oplossingen

Het onderwerp slimme oplossingen gaat vooral over innovatie en de vertaalslag daarvan naar de toepassing in de praktijk van alledag. “De werkgroep die zich hiermee bezig gaat houden, gaat nauw samenwerken met de professionals van Energie Samen op dit thema. Deze praktijkgerichte innovaties zijn immers voor de hele coöperatieve beweging van belang”, licht Fanny toe die de lat hoog legt. “Wij willen in Utrecht dé proeftuin zijn voor de coöperatieve wereld. Goede ideeën die in de praktijk moeten worden getest willen wij in onze provincie mogelijk maken.”

Warmtetransitie 

Met de tweede pijler -het aanjagen van de warmtetransitie – wil Energie van Utrecht zich op twee onderwerpen focussen: woningverduurzaming en collectieve warmtesystemen. Als het gaat om collectieve warmtesystemen vindt Energie van Utrecht het belangrijk dat bewoners een volwaardige rol kunnen spelen bij de ontwikkeling, aldus Fanny, die ook op dit vlak hoge ambities koestert: “Samen met het buurtwarmteteam van Energie Samen willen wij de komende twee jaren minstens vijf buurtwarmte initiatieven ondersteunen in de provincie Utrecht.” 

“Samen met het buurtwarmteteam van Energie Samen willen wij de komende twee jaren minstens vijf buurtwarmteprojecten ontwikkelen”

Buurtwarmte slaagt alleen als tegelijk woningverduurzaming wordt opgepakt. Fanny: “Hoe kunnen we bij het verduurzamen van woningen mensen verleiden om stappen te zetten? Op lokaal niveau willen wij samen met gemeenten en lokale initiatieven onderzoeken wat we van de koplopers op dit gebied kunnen leren. Dit pakken we gezamenlijk op met andere relevante stakeholders in dit speelveld, zoals U10, de provincie en NMU.”

Opwek en beheer van elektriciteit 

Energie van Utrecht is in eerste instantie opgericht om ondersteuning te bieden bij grote energie-opwekprojecten op land. Uit de herijking van de strategie is gebleken dat deze focus te smal is, zegt Fanny achteraf. “Onze leden vragen steeds vaker ook om ondersteuning bij zon-op-dakprojecten. In de werkgroep die zich zal richten op deze derde pijler van onze herijkte strategie willen we uitwerken waaraan behoefte is bij de coöperaties”, geeft zij verder aan. “Het kan zijn dat coöperaties, die al meerdere projecten hebben gerealiseerd, andere wensen hebben dan beginnende coöperaties.” 

“Onze leden vragen steeds vaker ook om ondersteuning bij zon-op-dakprojecten. Wij willen uitwerken waaraan behoefte is bij de coöperaties”

In de ondersteuning zal Energie van Utrecht onderscheid maken tussen de aanloopfase en de exploitatiefase van energieprojecten. Fanny: “In de aanloopfase kan ik mij voorstellen dat wij een vorm van ondersteuning bieden bij het opstellen van contracten, reglementen en financieringsvormen. Als een project eenmaal draait, is een belangrijke vraag hoe coöperaties het beheer willen oppakken. Doen zij dit zelf of besteden zij het liever uit? In het laatste geval kunnen wij misschien bijdragen met het opzetten van een provinciale beheerorganisatie.”

Actieve achterban

Veel keuzes en mogelijkheden dus. Teveel voor een directeur en bestuur alleen, heeft Fanny het afgelopen jaar gemerkt. “Gelukkig hoeven wij het ook niet alleen te doen, want als ik een opsteker van het afgelopen jaar mag noemen, is het de bereidwilligheid en het enthousiasme van goede mensen om ons te helpen. Ik ben de mensen die dit  jaar toetreden in onze Raad van Advies dan ook heel dankbaar dat zij hun tijd en kennis in Energie van Utrecht willen steken. Hetzelfde geldt voor de actieve leden die deel gaan nemen in onze werkgroepen of mensen uit onze achterban bij wie wij ad hoc te rade kunnen gaan. Zij zullen het bestuur en mij scherp houden om koersvast te blijven, zodat wij samen met onze leden van 2022 een onvergetelijk en vooral duurzaam jaar kunnen maken.”

Geplaatst in

Laat een reactie achter