Verbod op zon op landbouwgrond

Verbod op zon op landbouwgrond

Zonnepark Meijewetering_uitsnede

Hoe heet wordt de soep gegeten?


Op 26 oktober j.l. is een Kamerbrief bestuurlijke afspraken voorkeursvolgorde zon aan de Tweede Kamer gestuurd waarin de bestuurlijke afspraken tussen de koepels IPO, VNG, UvW en Netbeheer Nederland met het Rijk over de voorkeursvolgorde zon zijn verwoord.

Er was natuurlijk al de zonneladder maar die was nooit echt geïmplementeerd. Met deze voorkeursvolgorde zon wordt dat wel gedaan: het kabinet heeft met de provincies afgesproken dat zij deze voorkeursvolgorde in hun Omgevings-verordeningen vastleggen. En snel ook: vanaf 1 januari 2024 gaat het ‘verbod’ al in.

Naar aanleiding van deze kamerbrief heeft gedeputeerde Huib van Essen een memo gestuurd aan de Commissie Milieu en Mobiliteit van Provinciale Staten. Deze memo (met link naar de brief) is door de provincie ook naar alle gemeenten in de provincie gestuurd.


Hoe moet het nu verder met jullie zonneveld?

1. Ga sowieso in gesprek met je gemeente en nodig daar eventueel de provincie bij uit. Bespreek deze zin in de brief: “Projecten waarvan de participatietrajecten al in een vergevorderd stadium zijn en niet (helemaal) conform de afspraken onder [de voorkeursvolgorde zon] zijn vormgegeven, kunnen doorgang vinden.” De bestuurlijke afweging zit hem dan in wat ‘vergevorderd’ is. Als er alleen een zoekgebied staat dan is dat in ieder geval niet voldoende, zo staat al in de brief.

2. Bekijk de uitzonderingen:

a. “Indien gronden gedurende een ruime periode niet meer gebruikt worden als landbouwgrond, ondanks dat ze wel als zodanig zijn bestemd, dan vallen deze niet onder trede 4 [landbouwgrond]. Het gaat dan onder andere om gronden langs snelwegen of spoorwegen en andere restgronden.”

b. AgriPV: combinatie van een substantiële agrarische functie met een zonnepark. Denk hierbij aan zonnepanelen boven zacht fruit of verticale zonnepanelen met koeien die ertussendoor lopen.

c. landbouwgronden die op basis van bestuurlijk bindende afspraken in transitie zijn, bijvoorbeeld gronden die in de toekomst een andere bestemming krijgen zoals woon-werk- bestemming, recreatie of overgang naar natuur

d. gronden die minder geschikt worden voor een landbouwfunctie door verzilting, vernatting of bodemdaling. 

e. Zonne-energie draagt financieel bij aan het mogelijk maken van de gebiedsgerichte opgaven voor een maximale periode (30 jaar), waarna de gebieden hun definitieve bestemming zullen krijgen.


Schrijf je project naar de uitzonderingen toe

Deze laatste drie uitzonderingen zijn natuurlijk prachtig aan te grijpen: de halve provincie is veenweidegebied waar bodemdaling plaatsvindt. In veel andere delen van de provincie is ook vernatting nodig. Ten slotte zijn er gebiedsprocessen (zoals bij Abcoude, Oudewater, Ockhuizen, Harmelen) waar een zonnepark de drager kan zijn van het gebiedsproces. In al die drie gevallen kan je beargumenteren dat het zonnepark door kan gaan.


Toch maar solar parkings of een drijvend zonnepark?

Mocht jouw zonnepark niet onder de uitzonderingen vallen, neem dan contact met ons op via info@energievanutrecht.nl. We helpen je graag bij het gesprek met je gemeente. Daarnaast kun je misschien wel aan de slag met een solar parking of zon op water. Het Rijk belooft namelijk dat het de SDE-regeling gunstiger zal maken voor alle categorieën die niet zon-op-land(bouwgrond) zijn.

Geplaatst in